U-värdesberäkning

En U-värdesberäkning kontrollerar att värmeisoleringen är god, vilket bidrar till en bra boendekomfort och låg energianvändning när byggnaden är i drift.

U-värdesberäkningen är inte lika omfattande som en energibalansberäkning. Information om klimatskalets isolering och fönster behövs.
U-värdet är ett mått hur stora värmeförlusterna är genom en byggnadsdel. Låga U-värden bör eftersträvas för ett framtidssäkrat och energisnålt hus.

Underlag för att upprätta u-värdesberäkningen:

  • Bygglovsritningar
  • Tjocklek på isolering i golv, väggar och tak
  • Husets placering och ort
  • Uw-värden(hela konstruktionen) på fönster och dörrar inklusive karm och båge